Obec Jarov
ObecJarov

Obecně závazná vyhláška č. 2 /2012 o místním poplatku ze psů

 

OBEC JAROV
Obecně závazná vyhláška č. 2 /2012,
o místním poplatku ze psů
Zastupitelstvo obce Jarov se na svém zasedání dne 11. prosince 2012 usnesením č. 5 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)       Obec Jarov touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).
(2)       Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).[1]
Čl. 2
Poplatník a předmět poplatku
(1)          Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Jarov [2]
(2)       Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.[3]
Čl. 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
(1)       Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.
(2)       V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.[4]
(3)       Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.
Čl. 4
Ohlašovací povinnost
(1)       Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku (ode dne, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců).Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.
(2)       Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
(3)       V ohlášení držitel psa uvede[5]
a)      jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b)      čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
c)      další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména stáří a počet držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik nároku na úlevu nebo osvobození od poplatku.
(4)       Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je držitel psa povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[6]
Čl. 5
Sazba poplatku
(1)       Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
 
za každého psa ...................................................................................    100,- Kč,
Čl. 6
Splatnost poplatku
(1)       Poplatek je splatný nejpozději do konce března příslušného kalendářního roku.
(2)       Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla  nejpozději do konce příslušného kalendářního roku.
Čl. 7
Osvobození a úlevy
(1)       Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis[7].
Čl. 8
Navýšení poplatku
(1)       Nebudou-li poplatky zaplaceny držitelem psa včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.[8]
(2)       Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.[9]
Čl. 9
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1./2008 (o místních poplatcích), ze dne 5. 2. 2008 
Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.
 
 
 
 
                       
.................................                                            ..........................................
    Jan Láska                                                                       Jaroslav Kolář
místostarosta                                                                            starosta
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 15. prosince 2012
Sejmuto z úřední desky dne:        1. ledna 2013
 
 
[1] § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
[2] § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích
[3] § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
[4] § 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích
[5] § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích
[6] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
[7] § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
[8] § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
[9] § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

 

Datum sejmutí: 30. 12. 2012 Zodpovídá: Václav Kůst

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní aplikace

V Obraze
GooglePlay
AppStore

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Překlad (translations)

Aktuální počasí

dnes, úterý 27. 9. 2022
déšť 10 °C 7 °C
středa 28. 9. slabý déšť 9/4 °C
čtvrtek 29. 9. slabý déšť 11/6 °C
pátek 30. 9. slabý déšť 12/8 °C

Svátek

Svátek má Jonáš

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Geodata banner

Geodata banner

Malovaná mapa

Malovaná mapa - banner

v obraze

BUĎTE V OBRAZE!

Pomocník pro každého, kdo chce zůstat stále informovaný, sledovat, co se děje v jeho okolí, zkrátka, kdo chce zůstat v obraze.

  • aktuality
  • úřední deska
  • pozvánky na akce
  • fotogalerie
  • hlášení rozhlasu

mobilní aplikaci
stahujte zde

appstoregplay