Navigace

Obsah

Výroční zpráva obecního úřadu Jarov o poskytování informací dle ustanovení § 18 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2009OBECNÍ ÚŘAD JAROV
Jarov 162
335 01 Nepomuk

 

 

Výroční zpráva obecního úřadu Jarov o poskytování informací dle ustanovení § 18 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2009


Na základě ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Obecní úřad Jarov předkládá jakožto povinný subjekt podle uvedeného zákona, souhrnnou zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací za kalendářní rok 2009.

Výroční zpráva za rok 2009 se zveřejňuje v tištěné podobě na úřední desce před Obecním úřadem Jarov. Podle ustanovení § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je současně obsah úřední desky zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na internetových stránkách www.obecjarov.cz

V roce 2009 nebyly poskytnuty žádné výhradní licence (§ 14a odst. 4).

1. Počet podaných žádostí o informace
V roce 2009 nebyly podány žádné žádosti o informace.

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí.
V roce 2009 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.

3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu.
V kalendářním roce 2009 nebyl soudem v řízení o žalobě proti rozhodnutí Obecního úřadu Jarov vydaném v oblasti poskytování informací vyhlášen žádný rozsudek, ani žádná žaloba nebyla podána.

4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
V kalendářním roce 2009 nebylo zahájeno žádné řízení o sankcích za nedodržení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

5. Počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Na postup obecního úřadu Jarov nebyla v souvislosti s vyřizováním žádostí o poskytnutí informací podle zákona o poskytování informací podána žádná stížnost.

6. Další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Ústní podání se neevidovala a o poskytnutí informací se nepořizoval záznam. Tyto žádosti vyřídil zástupce Obecního úřadu Jarov, jemuž byly požadované informace známy.

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, jsou informace podle § 5 zákona zveřejněny na vývěsce před budovou obecního úřadu a jsou přístupné na internetové adrese www.obecjarov.cz
……………………………………
Mgr. Josef Ježek
Starosta obce Jarov

V Jarově dne 31. března 2010


Tel.: 371 596 312  e-mail: oujarov@razdva.cz www.obecjarov.cz